Využitie rovnice priamok v úlohách 

There are 4 products.

Zadanie : Bod A leží na súradnicovej osi x v bode 6 a bod C na súradnivoej osi y v bode 4. určte súradnice vrcholov B,D štvorca ABCD.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Rovnoramenný trojuholník ABC, má základňu AB,  A[4;-11],  B[8;-3]. Napíšte súradnice jeho vrcholu C, o ktorom viete, že leží na súradnicovej osi y. 

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : V trojuholníku ABC ležia body A,B na priamke 3x-y-5=0 a body A,C na priamke 2x+3y+4=0. Bod C leží na súradnicovej osi x a uhol pri vrchole C má 900. Určte súradnice bodu B.

3,00 €
0 Review(s)

Zadanie : Napíšte súradnice stredu kružnice, ktorá je opísaná trojuholníku ABC, ak A[1;7], B[4;8], C[7;-1].

3,00 €
0 Review(s)
Showing 1 - 4 of 4 items